Diskriminerende aldersgrenser på utesteder: – Anbefaler kommunen å gjennomgå sine retningslinjer

Publisert:8. april 2022Oppdatert:8. april 2022, 17:58
HEIDI'S BIER BAR er blant flere utesteder som har blitt pålagt krav om diskriminerende aldersgrenser av Bergen Kommune.

Alkoholloven setter grenser for skjenking av personer under 18 og 20 år. Bergen Kommune har imidlertid satt krav om høyere aldersgrenser til flere utesteder. Det har de ikke lov til, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Jeg og to venninner skulle møte en vennegjeng på Heidi’s Bier Bar i Bergen. Etter en time i køen kom vi frem og ble sjekket legitimasjon på. Ut av oss tre, var det én som var 21 år og hun kom inn, mens vi to andre ble avvist og henvist vekk fra køen.

Dette forteller Vanja Alræk Hellesøe (20) til Bymag. Hun er blant flere unge voksne som har opplevd å bli nektet adgang til et utested på grunn av alder.

- Jeg synes jo at det er kjipt. Endelig blir man 20 år, men så får man ikke tilgang til alt likevel, legger Hellesøe til.

 

– Ikke noe vi selv har valgt

Oliver Kalkerup er Regional Manager for REKOM, som driver de populære utestedene Heidi’s Bier Bar og Loulou i Bergen sentrum. På lørdager opererer utestedene med henholdsvis 21- og 23- års aldersgrense.

Kalkerup understreker at disse aldersgrensene ikke er selvbestemt, men påkrevd av Bergen kommune:

– Vi opererer med aldersgrensene som krav i alkoholbevillingene fra kommunen. De nedre aldersgrensene er med andre ord ikke noe vi selv har valgt, sier Kalkerup.

Han legger til at utestedene etterlever gjeldende regelverk etter beste evne, og at de verken ønsker å ekskludere eller diskriminere noen.

 

Aldersdiskriminerende

Bergen Kommune utsteder skjenkebevillinger som pålegger utestedene å operere med aldersgrenser utover det som følger av alkoholloven. Slik praksis kan være i strid med Likestillings- og diskrimineringslovverket:

– Det er i utgangspunktet aldersdiskriminerende å ha aldersgrenser som avviker fra alkohollovens grenser (18 og 20 år), skriver direktør for Diskrimineringsnemda, Ashan Nishantha, til Bymag.

Han uttaler seg på generelt grunnlag, fordi dette er saker som kan havne hos Diskrimineringsnemda. Nemda håndhever anti-diskrimineringsregelverket i Norge, og gir rettslig bindende avgjørelser.

Nishantha presiserer at i konkrete tilfeller, der det er saklig, nødvendig og proporsjonalt, kan det tillates aldersgrenser som avviker fra alkohollovens grenser.

– Dette er en snever unntaksregel, tilføyer han, og legger til at ingen av sakene vurdert av Nemda til nå har oppfylt vilkårene for unntak.

Selv om Nishanta ikke kan uttale seg konkret ovenfor Bergen kommune, kommer han med en tydelig oppfordring:

– Jeg vil anbefale kommunen å gjennomgå sine retningslinjer i lys av Diskrimineringsnemndas avgjørelser.


REAGERER: Vanja Alræk Hellesøe (20) opplevde det som kjipt og ubehagelig å bli avvist på grunn av alder. Foto: Zoe Eliza Nordén

Har ikke vurdert diskrimineringsvern

Terje Gjertsen er leder for Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune. Kommunen skal ikke ha vurdert lovligheten av sine vilkår mot aldersdiskrimineringsvernet:

– Da må man lese de avgjørelsene som er gjort på de konkrete sakene. Men der tror jeg nok ikke det har blitt vurdert forhold mot aldersdiskriminering slik jeg kan huske de, sier Gjertsen.

Gjertsen forklarer at han er kjent med at samtlige saker om særegne aldersgrenser på utesteder har blitt dømt av Diskrimineringsnemda for brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven.

Gjertsen holder likevel fast ved Kommunens rett til å stille aldersgrenser som avviker fra alkohollovens grenser:

– Vi mener at grunnlaget til å stille krav til aldersgrenser for å få innvilget skjenkebevillingen er der, sier Gjertsen til Bymag.

Har kommunen vurdert vilkår opp mot Likestillings- og diskrimineringsloven?

– Ikke selve vedtakene, men vi har ment at det er et gyldig vilkår å sette.

 

Uenighet rundt lovligheten

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fremholder imidlertid at det ikke er adgang for kommunale myndigheter til å stille egendefinerte aldersgrenser som overprøver annet lovverk:

– Kommuner kan ikke ha som vilkår i sine skjenkebevilgninger at det skal settes aldersgrenser som er i strid med diskrimineringsregelverket, forklarer LDO.

Gjertsen er uenig. Han refererer til punkt 4.3.1 i Helsedirektoratets veileder for alkoholloven som grunnlag for deres lovforståelse. Veilederen beskriver vilkår om aldersgrenser som kan være begrunnet i gyldige formål:

“Et slikt vilkår kan bidra til å redusere tilgjengeligheten til alkohol, gjøre det enklere å føre kontroll rettet mot skjenking av mindreårige og redusere risikoen for at mindreårige blir skjenket eller får tilgang til alkohol”

Den eneste kilden kommunen refererer til som grunnlag for å stille egendefinerte aldersgrenser utover alkohollovens grenser, tar altså kun for seg aldersgrenser rettet mot vern av mindreårige.

 

Vurdert som ulovlig

– Skjenking av mindreårige er en saklig grunn til å forskjellsbehandle på alder. Det er imidlertid i utgangspunktet blitt vurdert som ulovlig å sette nedre aldersgrenser som ikke samsvarer med grensene for alkoholservering, forklarer LDO.

De utdyper at argumentasjonen har vært at det kan settes inn andre tiltak for å bøte på dette enn å innføre særegne aldersgrenser, eksempelvis økt vakthold eller grundigere sjekk av ID. Praksisen utestenger dermed én eller flere grupper, uten saklig grunn.

– Det er like ulovlig å diskriminere på grunn av alder som ethvert annet grunnlag, tilføyer LDO.

Derfor er aldersgrenser utover det som følger av alkohollovgivningen forbudt, og avvik håndheves svært strengt.