Fengsel og millionerstatning for 160 overgrep mot egen datter

Publisert:18. september 2018Oppdatert:18. september 2018, 19:32
Photo: Tore Sætre / Wikimedia

Bergensmannen (59) som var tiltalt for grove seksuelle overgrep mot sin datter over en åtte års periode er dømt til ni år og 6 måneder fengsel, og må betale henne 3,7 millioner kroner i erstatning.

Bergen tingrett: Mannen ble mandag funnet skyldig i totalt mot sin egen datter i perioden 2008-2013.  

Både familiemedlemmer og medisinske støttepersoner av fornærmede var tilstede under domsavsigelsen i Bergen tingrett.  Til stede var også fornærmedes mor, tiltaltes kone. 

I tillegg til å nekte straffskyld gikk tiltalte langt på vei i å hevde at fornærmede hadde avgitt feil forklaring og at hennes fysiske og psykiske helsetilstand var et resultat av svikt i helsetjenesten. 

Retten fant ingen formildende omstendigheter, og fant antall overgrep og fornærmedes helsemessige tilstand svært skjerpende i sin straffeutmåling. 

- Vi er uenig i dommen og har tatt betenkningstid i forhold til anke, sier forvarer Per Magne Kristiansen. 

Dommen

Tingretten finner det sannsynlig at første overgrep skjedde i 2008, da var fornærmede åtte år gammel, og at disse overgrepene skjedde frem til 2013 da hun ble flyttet til et beredskapshjem.

Retten mener overgrepene kan ha skjedd så ofte som fire ganger i måneden, i foreldrenes seng. Fornærmedes forklaring om at overgrepene skjedde både mens hennes mor var på jobb og mens hun var hjemme og drakk alkohol, gjorde at retten fant det sikkert at tiltalte hadde anledning til å utføre overgrepene. Overforbruket av alkohol i hjemmet ble også bekreftet av en av fornærmedes søstre. 

Retten finner det klart at mannen har handlet med forsett og grov uaktsomhet.  Han har påført sin datter betydelig fysisk og psykisk skade over en lengre periode, og av dommen kommer det frem at antall overgrep er sterkt straffeskjerpende. Retten finner ingen formildende omstendigheter og mener aktors ønske om ti års fengsling er en korrekt utmåling av straff. Mannen dømmes til ni år og seks måneder i fengsel, etter hensyn av sakens lange behandlingstid. 

Erstatning

I tillegg til fengsling ble faren også dømt til å betale datteren en erstatning på 3,7 millioner kroner. Jenta har siden 2015 vært innlagt på sykehus der hun har hatt en rekke dissosiative anfall; anfall der hun gjenopplever de traumatiske hendelsene og prøve å skade seg selv. 

Jenta har også blitt diagnostisert med kompleks posstraumatisk stresslidelse, som et resultat av hennes utsettelse for omfattende omsorgssvikt over en lang periode.  Sakkyndig i rettsaken, lege Jan Øystein Berle,  mener det er er liten tvil om at jenta vil være invalidisert i lang tid fremover, minst ti år og kanskje resten av livet. 

I sin utmåling legger retten vekt på jentas tap av ungdomstid og tap av fremtidig arbeidsinntekt som resultat av mannens gjerninger. 

Faren må betale datteren 2,6 millioner kroner i erstatning, i tillegg til menererstatning på 810.000 kroner og oppreisningserstatning på 325.000 kroner. 

Under hele domsavsigelsen så tiltalte ned, var tungpustet og virket lite påvirket av det hele. Han virket klar på sin uskyld og hadde tydelig støtte fra sin kone, fornærmedes mor. 

Mannen har 14 dager på seg til å vurdere en anke til lagmannsretten, og han ytret ønske om betenkningstid til sin advokat og rettens leder.