Listetoppene om elbilens fremtid

Publisert:8. september 2017Oppdatert:12. september 2017, 17:59
De fleste partiene er enig i at elbilister også skal betale bompenger, og støtter regjeringens avgjørelse om at elbiler skal betale maksimum 50 prosent av vanlig pris.

Skal elbiler fortsatt ha fritak for moms og engangsavgift? Hva med bompenger og fergeavgift? ByMag har spurt sentrale politikere i Hordaland for å få svar på dette. 

Elbilbestanden har økt i stort tempo, og står nå for omtrent 20 prosent av nybilsalget så langt i 2017. Om denne markedsandelen kommer til å fortsette å øke eller ikke, avhenger av hvilken elbilpolitikk politikerne fører i årene fremover. Til tross for at det er stor enighet om regjeringens vedtak i nasjonal transportplan, er partiene uenig i hvordan tiltakene skal gjennomføres og hva som er viktig å fokusere på. 

LES HVA DE ULIKE PARTIENE MENER

– Vi mener det er viktig å ha fordeler som gjør nullutslippsbiler attraktive frem til de har blitt billigere enn fossilbiler, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik. 

Høyre ønsker at fritaket for merverdiavgift  og engangsavgift skal videreføres frem til 2020 eller lenger.

– For å stimulere overgangen til nullutslippsbiler skal elbiler betale maksimum halv sats i bompenger, og gjerne mindre. Det samme gjelder avgifter i parkeringsanlegg og fergesatser, sierTrellevik. 


– Det er behov for å opprettholde en rekke fordeler for nullutslippsbiler i mange år fremover for å legge til rette til overgangen fra fossil til fornybar i transportsektoren, sier Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. 

Arbeiderpartiet støtter den nasjonale regelen om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimum 50 prosent av avgifter på bompenger, ferger og parkering.

– Vi vil gjøre elbiler til et alternativ også utenfor byområdene, ved å bygge ut ladestasjoner og hydrogenstasjoner, sier Rommetveit. 


– Det er viktigere å fase ut dieselbiler enn å gi skattefritak for elbiler.  Vi vil heller bruke skattepengene på buss og bane, sier Jeanette Syversen førstekandidat for Rødt Hordaland. 

Til tross for dette ønsker Rødt at elbiler skal ha gratis ferge og bompenger, men har ikke spesifisert hvor lenge fordelene skal vare.  Elbiler skal ikke være helt fritatt for parkeringsavgift og veiavgift, men ha rabatterte priser.

– Vi ønsker at ferger og veier skal være fullfinansiert av staten, og ikke av bompenger. Unntatt i byer med høy konsentrasjon av luftforurensning, sier Syversen.   


–  Vårt mål er at 9 av 10 nye personbiler som selges i 2021 skal være nullutslippsbiler, og for å klare dette må nye bensin og dieselbiler bli noe dyrere, sier Unni Berge, rådgiver fra SVs stortingsgruppe.

SV støttet stortingsvedtaket om at nullutslippskjøretøy alltid skal ha halverte avgifter for parkering, bompenger og ferger. De mener elbiler etter hvert skal miste fordelene, men det må gjennomføres uten at elbilen taper konkurransen mot fossilbilene. 

– Kollektivtransporten og taxinæringen skal bli utslippsfri, mens kjøpsavgiftene for varebiler, busser og lastebiler skal økes og vris slik at man i sterkere grad bidrar til en større andel elbiler. Det trengs også en plan for utbygging av ladeinfrastruktur, sier Berge.


– Vi mener det er alt for tidlig å utfase de fordelene elbilene har, og ønsker ikke å gjøre endringer nå, sier Idun Bortne 2. Kandidat for Venstre Hordaland. 

Venstre vil videreføre dagens avgiftsfordeler inntil elbilene er konkurransedyktige, minst frem til år 2025. 

–Vi ønsker å ha miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp, sier Bortne. 


 – Frem til 2020 skal elbiler være avgiftsfrie, og før den tid vil vi heller ikke innføre engangsavgift og moms på elbiler. Vi har tidligere stemt imot å innføre avgift for bompenger, ferger og for elbiler i parkeringshus, sier Arild Hermstad, førstekandidat for MDG i Hordaland.

MDG mener at etter år 2020 skal salg av nye fossilbiler forbys, mens salg av fossile varebiler og busser skal forbys fra år 2025. De ønsker også å bygge et sammenhengende ladenett i hele Norge innen 2019, og at flere parkeringsplasser er reservert til nullutslippsbiler.

– Samtidig vil vi trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff og innføre en prøveordning med høyere vrakpant på fossilbiler ved kjøp av utslippsfri bil eller elsykkel. Vi kommer til å stille krav om utslippsfrie drosjer og annet kjøretøy i offentlig regi, sier Hermstad.


–  Frem mot 2030 ønsker vi en gradvis utfasing av bruksfordelene til elbiler, men vi vil beholde kjøpsfordelene. Vi ønsker at lokaldemokratiet skal få virke når det gjelder bruksfordeler,  sier Cathrine Strindin Amundsen, politisk rådgiver for Kjersti Toppe i Senterpartiet. 

Senterpartiet vil at elbilfordelene i all hovedsak skal fortsette slik som nå, men når andelen elbiler i Norge er på 20 prosent vil de innføre en bompengeavgift på 10 kroner, som økes til 20 kroner i rushet. Videre vil de innrette avgiftssystemet slik at 100 prosent av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.

– Ferger skal ikke være gratis for elbiler, men parkeringsavgiften må være lavere enn for andre biler. Det må bygges flere energistasjoner i alle deler av landet for å møte behovene til de nye miljøvennlige bilene, sier Strindin Amundsen. 


– Elbiler er kjøretøy som benytter seg av offentlige transporttilbud og vei. Derfor skal også elbiler betale veiavgift og for ferger. Lokale myndigheter må få avgjøre om gratis bompassering skal videreføres eller ikke. Det samme gjelder avgiftsparkering, tilgang til kollektivfelt, gratis parkering og lading av elbil, sier Oda Therese Gipling, politisk rådgiver.

Fremskrittspartiet vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå på det å eie bil enn i dag, og er opptatt av å ha likebehandling av bileiere uavhengig av biltype.

– Fritaket for engangsavgift og moms skal gjelde frem til 2020. Med dagens skatte- og avgiftspolitikk så vil alle nye solgte privatbiler og varebiler fra 2025 kunne være lav- eller nullutslippskjøretøy, sier Gipling.


– Det viktigste er å sikre lave engangsavgifter, og holde frem med lave bompenger. Vi ønsker å opprettholde dagens ordning for elbiler når det gjelder fritak for engangsavgift og moms, og mener elbiler bør ha rabattert pris på ferger, Sonde Olsen, fylkessekretær Hordaland KrF.

KrF ønsker å bevare dagens ordning der elbiler betaler en liten andel av veiavgiften, og mener kommunene skal bestemme parkeringsavgiftene for elbil.

– Generelt så ser vi at dagens politikk fungerer, og man bør ikke reparere på noe som fungerer bra. Så vil verden alltid endre seg, og så må man justere underveis for å sikre at vi når målene om å få en helt fornyet bilpark for å sikre et bedre miljø og klima, sier Olsen.